International Safe Safety Society@
>>sitemap


TOP‘ÛˆÀSˆÀ‘S‹¦‰ïƒKƒCƒhƒuƒbƒN


Safety and security measures and an overall battle!
International Safety and Security Association, a non-profitorganization

Intention

We crave society "can work and live safely and comfortably," does  not naturally given to you. In addition to various other government  initiatives, community and workplace, and each one of us, orisessential to take appropriate measures for their realization.
International Association for safety and security, from such a  thought, create a safe and secure environmental and social  cooperation with the overall crime prevention efforts and have  begun to sprout around the frequency of such heinous crimes,because we realize was formed.
Association in order to achieve this goal, gathering knowledge and  experience of a lot of experience and has been involved in real  crime prevention measures and crisis management, while leveraging  their personal networks, to assure How we will promote the studyoftechnology.
The findings, crime and disaster prevention measures and taking  advantage of home and community efforts of each one of usstrivesto become a major campaign by the association as a networkcantake a steady if small step.
This effort to use safety expatriates and international travelers,while attention to the international community and advancethestudy of its superior experience and wisdom inspired.
Regardless of our national and international association in this way,by promoting exchanges and mutual support of many peopleandtackle crime and disaster management, safety and securitytoachieve in every situation of life, a healthy society and brightiswilling to contribute to the building.
A more understanding and support of everyone who, thank you.

President@ Ikeda Tsutomu